សរ ពិសិដ្ឋ

Sor Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Cambodia Microfinance Association

ការផ្សព្វផ្សាយពានិជ្ផកម្មផ្សេងៗ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop