សរ ពិសិដ្ឋ

សរ ពិសិដ្ឋ

Sor Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Cambodia Microfinance Association

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop