សរ ពិសិដ្ឋ

សរ ពិសិដ្ឋ

​មកពី ៖ Cambodia Microfinance Association

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ