ឡាច សីហា

Lach Seyha

ឆ្នាំសិក្សា 2014

​ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ Karaoke

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop