​ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ Karaoke

បង្កើតដោយ៖ ឡាច សីហា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop