ឡាច សីហា

ឡាច សីហា

Lach Seyha

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន