ចេង សុកណេង

Cheng Sokneng

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

Game Puzzle

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

Game Puzzle គឺជា Game កំសាន្ត​មួយ​ដែល​បង្កើត​ឡើងដោយ​ប្រើ​ភាសារ C# Programming Language សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចូលចិត្ត​កំសាន្ត​ជាមួយការ​ប្រើ​ប្រាស់​ការត្រិះរិះ ដើម្បី​ទទួលបានជ័យជំនះ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • ប្របាស់ Mouse Click ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងប្រអប់
  • មាន​បន្ថែម​នូវ Option ដូចជា New Game
  • អាច​ជ្រើសរើស​កម្រិត​លេងបាន
  • ​បង្ហាញ​ចំនួន Move និងលទ្ថផល

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • Visual Studio 2010
  • Adobe Photoshop
  • C# Progamming Language

​ទាញយក​