ជ រ៉ាន

Chor Ran

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គន្លះ​សំខាន់​ៗ​សម្រាប់​អ្នករៀន IT

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

ចំពោះអ្នក​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​តែងតែជួបនឹង​បញ្ហា​ជា​ច្រើន​ដូចជា ៖

- ការ​ដំឡើង OS នៅលើ​ម៉ាស៊ីនធម្មតា និង​នៅលើ MAC

- ការជួបនឹង​បញ្ហា​ចំពោះម៉ាស៊ីនគំាង ការបើក Browse ដើរយឺត​ជាងមុន​

- ពិបាក​ក្នុង​ការ​ទាញយក​ពី Video ពី Facebook នៅពេល​ដែល​ម៉ាស៊ីន​គ្មាន​កម្មវិធី​សម្រាប់ Download (IDM) និង​បញ្ហា​ជា​ច្រើន​ទៀត ។ ឥឡូវនេះយើងសូមលើកយក​ដំណោះ​ស្រាយ​នូវ​បញ្ហា​ទំាងនេះដូច​ខាងក្រោម​

​ទាញយក​អត្ថបទ