ប្រាក់ សត្យា

Brak Satya

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​រូបភាព​ឆ្នៃប្រឌិត

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាអំពីស្នាដៃ៖   

នេះជា​រូបភាព​ ច្នៃប្រឌិត ​នឹងត្រូវ​បាន Design ឡើង​ដែល​បង្ហាញ​ពីទិទ្ធភាពនៅ​ក្នុង​ទីក្រុងមួយមានភាពវឹកវរដោយ សារ តែមាន សត្វចំឡែក ជា​ច្រើន​ចូលឡុកលុយ

ច្ចេកទេស និង Tools ​ដែល​ប្រើ​៖

Tools ​ដែល​យកមក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការ Design រូបនេះឡើងមាន​ដូចជា​៖  - Move Tool, -Polygonal Lasso Tool, -Eraser Tool, -Burn Tool : Menu Image

- Saturation

- Color Balance

Extra Documents៖  - Smoke pictures, - Fire pictures, - Lanscape, - Dinosaurs, - Planets