ប្រាក់ សត្យា

ប្រាក់ សត្យា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. OOP PHP
  3. Adobe Photoshop
  4. PHP & My SQL

ស្នាដៃ