ប្រាក់ សត្យា

Brak Satya

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

The Planet

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2014-01-20

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

នេះជា​រូបភាព​បាន Design ​ដែល​បង្ហាញ​ពីទិទ្ធភាពនៅ​ក្នុង​លំហរ ​ដែល​ក្នុង​នោះមាន ភពមួយចំនួន ​ដែល​មាន ទាំងស្រទាប់បរិយាកាស មានទាំង កំទិច កំទី ​បំណែក​ផ្សេងៗ​មិនត្រិមតែប៉ុណ្ណោះមានទាំងភ្លើង ហោះ មាន Galaxy​ជាដើម

ច្ចេកទេស និង Tools ​ដែល​ប្រើ​  

បច្ចេកទេស និង Tools មួយចំនួន​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ការDesignទិទ្ធភាពនោះមាន​ដូចជា​៖

- Move Tool, - Brush Tool, - Polygonal Lasso Tool, - Elliptical Marquee Tool, - Eraser Tool, - Gradient Tool

មាន Menu មួយចំនួន៖

+Filter Menu: -Spherize, -Twirl, -Blur => Gaussian Blur, -Liquify, -Stylize => wind

+Select Menu: -Modifier

+Layer Menu: -Layer style

+Blending Mode

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ​ក៏​មាន​រូបភាព​មួយចំនួន៖  -Fire picture, -Map picture