អ៊ុក រីណា

Ouk Rina

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Anco Brother Co., Ltd

ការ​គ្រប់គ្រង​ការលក់

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET for Beginner

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • ភាសា VB.NET 2010 សម្រាប់​ការ​សរសេរ​កូដ
  • ​កម្មវិធី Visual Studio 2010 សម្រាប់​ជា IDE
  •  Microsoft access 2007 សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​
  • Adobe Photoshop CS5 សម្រាប់​ការ design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព UserId, Username និង Password ពេល​បង្កើត User Login
  • ​គ្រប់គ្រង User Account និងប្តូរ Password User
  • ​គ្រប់គ្រង Products, Sale , Payment, Report
  • មានលក់ដុំ និង រាយ ទៅកាន់ អតិថិជន
  • មាន​ចំណុច​ពិសេស​មួយចំនួនទៀត

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​http://www.mediafire.com/download/88ug7xirc1efilh/Sale+MGT.rar