ការ​គ្រប់គ្រង​ការលក់

បង្កើតដោយ៖ អ៊ុក រីណា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET for Beginner

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​http://www.mediafire.com/download/88ug7xirc1efilh/Sale+MGT.rar