អ៊ុក រីណា

អ៊ុក រីណា

Ouk Rina

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Anco Brother Co., Ltd

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន