អ៊ុក រីណា

អ៊ុក រីណា

​មកពី ៖ Anco Brother Co., Ltd

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database

ស្នាដៃ