ជា សុខភា

Chea Sokphea

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

រូបទេវតា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Illustrator

ពិពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​ក្នុង​ការងារ​នេះរួមមាន៖  រូប​ដែល​បានរក​មកពី Fackbook (Creative Cambodian page) ដែល​ជារូបគំនូរខ្មៅដៃ ។ Background បាន​ធ្វើការ​រចនាដោយខ្លួនឯងហើយចំពោះរូបគំនូរមានការកែប្រែក្បាច់មួយចំនួន​ផងដែរ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

​ត្រូវបាន​ប្រើ​ប្រាស់ Tools ដូចជា​៖  Pen Tool ,Convert Anchor Point Tool ,Ellipse Tool ,Smooth Tool ,Rotate Tool ,Blend Tool ,Gradient Tool ,3D និង ប្រើ​ប្រាស់ Effect មួយចំនួន​ទៀតផង​ដែរ… ។