ជា សុខភា

ជា សុខភា

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe Photoshop
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming

ស្នាដៃ