ជា សុខភា

ជា សុខភា

Chea Sokphea

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe Photoshop
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន