ជា សុខភា

Chea Sokphea

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

ការរចនានាឡិកា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

​ក្នុង​ការងារ​នេះរួចមាន ៖ នាឡិកា ជញ្ចំាង ពិដាន កូនអំពូលភ្លើង ចំពោះរូប នាឡិកា និង កូនអំពូលភ្លើង គឺជារូបគំនូរខ្មៅដៃ ដែល​យក​មកពី Internet ចំពោះរូបជញ្ជាំង និង ពិដាន រចនាដោយខ្លួនឯង ។

ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tool ៖ Selection tools, Pen tools, Dodge tool ,Burn tool , Shape tool ,Pattern... និង ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​Alien Skin Eye Candy មានដូច: Bevel ,Glass ,Brick wall... ផ្សេងៗ​មួយចំនួនទៀតរួច​ជាមួយនឹង Effects ផងដែរ ។