យ៉ាន់ ឈួង

យ៉ាន់ ឈួង

Yann Chhuong

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន