ម៉ាន ហ្វីណាសៀត

ម៉ាន ហ្វីណាសៀត

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS

ស្នាដៃ