គ្រី ធារិទ្ឋ

គ្រី ធារិទ្ឋ

Kry Thearith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Goodhill Enterprise

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming