អ៊ុក សុផារូ

អ៊ុក សុផារូ

Ouk So Pha Nou

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL