ពៅ សុគន្ឋ

ពៅ សុគន្ឋ

Pov Sokun

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap