ឃ្លាំង នី

ឃ្លាំង នី

Klaing Ny

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript + Jquery