ឃ្លាំង នី

ឃ្លាំង នី

​មកពី ៖ Cambodian សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា-CMU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript

ស្នាដៃ