ចេង ប៊ុនរ័ត្ន

ចេង ប៊ុនរ័ត្ន

Cheng Bunroth

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop