ថូ សុវណ្ណារ៉ា

ថូ សុវណ្ណារ៉ា

Tho Sovannara

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL