ហួត ចំណាប់

ហួត ចំណាប់

Hout Chamnab

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop