ង៉ែត សុភា

ង៉ែត សុភា

Nget Sophea

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី អង្គការអប់រំពិភពលោក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. PHP & My SQL