លី រដ្ឋា

លី រដ្ឋា

Ly Rotha

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. SQL Server 2008 (Developer)
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database