ធឿន រតនា

ធឿន រតនា

Thoeurn Rathana

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database