ម៉ុក ចន្ទ័វាសនា

ម៉ុក ចន្ទ័វាសនា

Mok Chanveasna

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. VB.NET Beginning
  4. VB.NET Database
  5. Website Design With CSS