គង់ តូ

គង់ តូ

Kong TO

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap