ស្រី ទិត្យសត្យា

ស្រី ទិត្យសត្យា

Srey Tetsatsya

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript + Jquery
  2. Computer Network
  3. C# Beginning