ស្រី ទិត្យសត្យា

ស្រី ទិត្យសត្យា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript
  2. Computer Network
  3. C# Beginning

ស្នាដៃ