ហ៊ត់​ បញ្ញា

ហ៊ត់​ បញ្ញា

Hobt Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning