សេង វណ្ណឌី

សេង វណ្ណឌី

Seng Vandy

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia-NPIC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning