យូ គីមស៊ា

យូ គីមស៊ា

You Kim Sea

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. Computer Foundation
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap