ឌុច វណ្ណស៊ីដូ

ឌុច វណ្ណស៊ីដូ

Duch Vansido

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database
  4. Website Design With CSS