មៀច គីមហុង

មៀច គីមហុង

Meach Kim Hong

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Adobe Photoshop
  4. PHP & My SQL
  5. Computer Foundation
  6. C# Beginning
  7. Website Design With CSS