ឈុន ម៉េងឈាន់

ឈុន ម៉េងឈាន់

Chhun Mengchhorn

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5