តៅ លីហេង

តៅ លីហេង

Tho Liheng

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator