លី យាក់ហួត

លី យាក់ហួត

Ly Yakhoud

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Computer Network
  3. Website Design With CSS