លី យាក់ហួត

លី យាក់ហួត

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Computer Network
  3. Website Design With CSS

ស្នាដៃ