ឌី​ សុជាតិ

ឌី​ សុជាតិ

Dy Socheat

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++