ឌីម សុភារិន

ឌីម សុភារិន

Dim Sophearin

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database