សេង សុជា

សេង សុជា

Seng Sochea

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5