ស៊ុន​ ចាន់វាសនា

ស៊ុន​ ចាន់វាសនា

​មកពី ៖ Royal University of Fine Arts

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ