កែវ សម្បត្តិ

កែវ សម្បត្តិ

Keo Sambath

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop