យូរ ខ្លឹមចាន់

យូរ ខ្លឹមចាន់

​មកពី ៖ National Technical Training Institute- NTTI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ