យូរ ខ្លឹមចាន់

យូរ ខ្លឹមចាន់

You Khlemchan

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី National Technical Training Institute- NTTI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop