ប៉ែន តៃគួរ

ប៉ែន តៃគួរ

Pen Taikour

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL