សុខ វុទ្ឋី

សុខ វុទ្ឋី

Sok Vuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning