សឹង និស្ស័យ

សឹង និស្ស័យ

Seung Nisay

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. VB.NET Beginning