ម៉ាណ ធារិទ្ឋ

ម៉ាណ ធារិទ្ឋ

Man Thearith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation