ឈាវ ផាណារិទ្ឋ

ឈាវ ផាណារិទ្ឋ

Chheav Phanarith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាលាមេតូឌីស្ទ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning