ជា សែនកុសល

ជា សែនកុសល

Chea Senkosal

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. C# Beginning