ខូវ អៀហាង

ខូវ អៀហាង

khov Ea Hang

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. VB.NET Beginning
  4. VB.NET Beginning
  5. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន